Sorteringsguide

Mange har funnet ut at sortering av avfall er bra for miljøet og at det er økonomisk lønnsomt. Dette har ført til at de aller fleste bedrifter har innarbeidet rutiner for avfallssortering. Vår sorteringsguide er ment som en kort beskrivelse av hvilke avfallsfraksjoner som bør sorteres, hva disse utnyttes til og hvilket utstyr du kan benytte.


Veldig kort om miljø

Tradisjonelt har vi i Norge deponert avfallet vårt på fyllplasser. Fyllplassene avgir store mengder metangass. Flere klimaforskere mener at metangass fra norske deponier forurenser mer enn utslipp fra CO2 gass fra bilparken. Gode rutiner for avfallssortering gir dermed en stor miljøgenvinst.


Veldig kort om gjenvinning

Gjenvinning kan i grove trekk deles i to kategorier. Materialgjenvinning og Energigjenvinning. Materialgjenvinning er når avfallsfraksjonen utnyttes til å produsere nye produkter. Et typisk eksempel er metall som smeltes om til nye metallprodukter. Energigjenvinning er forbrenning hvor energien blir utnyttet til for eksempel oppvarming eller strømproduksjon.


Veldig kort om økonomi

De fleste gjenvinnbare avfallsfraksjoner har langt lavere leveringskostnad enn restavfall og usortert avfall. Det vil derfor være økonomisk lønnsomt å ha systemer der du lar være å blande rene avfallsfraksjoner i restavfallet. Ved å holde fraksjonene adskilt reduseres leveringskostnadene.